ᠳᠠᠶᠠᠩ
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ
ᠣᠭᠲᠣᠵᠣ
ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ : ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ
ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠡᠰ :
ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ :
ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ: 呼和浩特市 内蒙古教育出版社
ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ : 0471-6608010
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ : jiaoyushe   jiaoyushe1  
ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ : jiaoyushe   jiaoyushe1  
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
¥ 108 ¥ 108
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
¥ 35 ¥ 35
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
¥ 99.8 ¥ 99.8
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
¥ 18 ¥ 18
蒙B2-20160037-1